Paslaugos naudojimo taisyklės

Bendroji dalis

Nuomotojas – EUROCASH1, UAB.

Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas, kuris sudaro Seifo nuomos sutartį.

Seifas – Kliento pasirinktas Seifas, kurį pagal Sutartį Nuomotojas išnuomoja Klientui.

Saugykla – specialiai įrengta patalpa su šarvuotomis durimis, kurioje yra individualūs Seifai.

Nuomotojo padalinys – Nuomotojo Klientų aptarnavimo padalinys, kuriame teikiama seifų nuomos paslauga.

Raktas– Seifo raktas.

Kodas – Klientui suteiktas individualus kodas, leidžiantis patekti į Saugyklą.

Naudojimosi taisyklės

 1. Paslauga prieinama Klientams, kurie su Nuomotoju yra sudarę Seifo nuomos Sutartį ir apmokėjo Seifo nuomos kainą už visą nuomos laikotarpį.

 2. Seifo nuomos sutartis sudaroma vaults.eurocash1.lt puslapyje arba atvykus į Nuomotojo padalinį.

 3. Seifo nuomos paslauga įsigalioja per 24 val. nuo jos užsakymo apmokėjimo gavimo.

 4. Paslaugai įsigaliojus, Klientas gauna naudojimui numeruotą Seifą, Raktą nuo Seifo ir Kodą patekimui į Saugyklą.

 5. Raktas nuo Seifo Klientui perduodamas darbo dienomis, darbo valandomis, sutartu laiku Nuomotojo padalinyje, pasirašant Rakto nuo Seifo priėmimo perdavimo aktą.

 6. Kodas, leidžiantis Klientui patekti į Saugyklą, yra siunčiamas jo nurodytu el. pašto adresu, jam nesant, perduodamas darbo dienomis, darbo valandomis, sutartu laiku Nuomotojo padalinyje specialiai paruoštame užplombuotame voke.

 7. Nuomotojas pirmo susitikimo su Klientu metu, jam paaiškina patekimo į Saugyklą sąlygas ir Seifo naudojimo tvarką bei parodo užsakytą Seifą.

 8. Kliento buvimo laikas Seifų saugykloje yra ribotas ir trunka iki 20 min. Buvimo laiko ribojimas yra susijęs su saugumo priemonėmis.

 9. Klientas Seifo naudojimo metu Saugykloje privalo būti vienas.

 10. Klientas privalo įsitikinti, kad Seifas po naudojimosi yra užrakintas.

 11. Klientas privalo nedelsiant asmeniškai arba naudojant komunikacijos priemones (pavyzdžiui, telefoną, el. paštą) informuoti Nuomotoją, jei yra prarandamas Raktas nuo Seifo arba kitiems asmenims be Kliento leidimo tampa žinomas suteiktas Kodas.

 12. Kiekvienas Kliento apsilankymas fiksuojamas elektroninės sistemos pagalba.

 13. Seifu gali naudotis Klientas ir/arba jo įgaliotas asmuo.

 14. Seife draudžiama saugoti pavojingus daiktus – ginklus, šaudmenis, chemines, radioaktyviąsias, lengvai užsiliepsnojančias (degias), nuodingąsias, narkotines bei kitas medžiagas, už kurių laikymą Lietuvos Respublikos teisės aktai numato atsakomybę. Seife draudžiama saugoti kvapą skleidžiančius daiktus, gyvas būtybes ir daiktus, kurie gali sukelti metalo koroziją, pelėsius, išsiliejimą arba cheminę reakciją, dėl kurios gali būti pažeisti Kliento Seife, kituose seifuose arba Saugykloje saugomi Kliento, Nuomotojo arba kitų asmenų daiktai.

 15. Klientas turi teisę pakeisti nuomojamo Seifo dydį ir nuomos terminą.

 16. Jei nėra galimybės naudotis Seifu (jis sugadintas) arba Seifas apgadintas, Klientas nedelsiant praneša apie tai Nuomotojui.

 17. Paskutinę Seifo nuomos dieną, Klientas atlaisvina Seifą, sutartu su Nuomotojo darbuotoju laiku, paslaugos teikimo vietoje, perduoda Raktą nuo Seifo, pasirašo Seifo ir Rakto priėmimo perdavimo aktą.

 18. Pasibaigus sutarčiai, kliento Kodas nedelsiant nustoja galioti.

 19. Klientas atlygina Nuomotojui visas išlaidas ir nuostolius, kurie gali atsirasti, jei Klientas praranda Raktą nuo Seifo arba sugadina spyną, taip pat kitus nuostolius, atsiradusius, jei Klientas, naudodamasis Seifo nuomos paslauga, padaro LR teisės aktų, pasirašytos bendrosios sutarties ir/arba sutarties taisyklių reikalavimų pažeidimus.

Papildoma informacija suteikiama:

el. p.: vaults@eurocash1.lt

Telefonu :+370 5 230 2090